Zespół ds. administracyjnych – Dział ds. gospodarczych i zamówień publicznych

Koordynator: 
Specjalista
Marzena Pukiel
E-mail: marzena.pukiel@wroc.wiw.gov.pl
tel.  71 367 70 16, 17 wewn. 121, tel/fax: 71 373 27 75

Do zadań działu ds. gospodarczych i zamówień publicznych w Zespole ds. administracyjnych należy w szczególności:

 1. Nadzór nad majątkiem Inspektoratu, polegający w szczególności na przyjmowaniu składników majątku w imieniu Inspektoratu, właściwym zabezpieczeniu, a następnie przekazaniu do korzystania właściwym osobom lub jednostkom;
 2. Administrowanie mieniem i lokalami w budynkach i obiektach zajmowanych przez Inspektorat oraz podejmowanie działań w zakresie eliminacji nieprawidłowości, w tym w szczególności prowadzenie spraw związanych z przeglądami obiektów i instalacji Inspektoratu oraz prowadzenie książek obiektu budowlanego;
 3. Nadzorowanie planowanych remontów, modernizacji, konserwacji, prac budowlanych w nieruchomościach będących w trwałym zarządzie Inspektoratu;
 4. Podejmowanie czynności w zakresie wyposażenia pomieszczeń Inspektoratu w materiały biurowe, środki chemiczne i inne;
 5. Zabezpieczenie obiektu Inspektoratu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami;
 6. Realizacja procesu ubezpieczeń majątku Inspektoratu;
 7. Zapewnienie sprawności wyposażenia technicznego Inspektoratu;
 8. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami;
 9. Zapewnienie usług transportowych dla potrzeb Inspektoratu;
 10. Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką i udostępnianiem pracownikom taboru samochodowego będącego własnością Inspektoratu;
 11. Prowadzenie rejestracji, ubezpieczeń komunikacyjnych, kart drogowych, okresowych przeglądów technicznych, remontów i napraw doraźnych samochodów;
 12. Tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu;
 13. Prowadzenie ewidencji emitowanych zanieczyszczeń i wyliczanie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza;
 14. Utrzymanie czystości wewnątrz budynków Inspektoratu;
 15. Utrzymanie czystości i porządku na posesji Inspektoratu;
 16. Wykonywanie bieżących prac konserwatorskich wewnątrz i na zewnątrz budynków Inspektoratu;
 17. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 18. Sporządzanie planu zamówień publicznych;
 19. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zadań działu;
 20. Prowadzenie rejestru umów oraz ich analiza;
 21. Opisywanie faktur w zakresie zadań działu;
 22. Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw w zakresie zadań działu;
 23. Przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań działu.