Zespół ds. administracyjnych – Dział ds. organizacyjno-administracyjnych

Koordynator: 
Specjalista
Bożena Kociuba
e-mail: sekretariat@wroc.wiw.gov.pl
tel. 71 367 70 16, 17; wewn. 119 , fax 120 ;

Do zadań działu ds. organizacyjno-administracyjnych w Zespole ds. administracyjnych należy w szczególności:

 1. Prowadzenie rejestrów:
  1. Porozumień zawartych przez Wojewódzkiego Lekarza,
  2. Skarg i wniosków;
 2. Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw w ramach działu;
 3. Przygotowywanie dokumentacji z działalności Inspektoratu i informacji o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w terytorialnym zakresie działania, po otrzymaniu cząstkowych sprawozdań od poszczególnych komórek organizacyjnych Inspektoratu;
 4. Koordynacja obsługi central telefonicznych oraz nadzór nad sprzętem komputerowym (drukarkami, telefonami stacjonarnymi itp.);
 5. Zapewnienie właściwej organizacji pracy sekretariatu, w tym nadzór nad przygotowaniem i obsługą spotkań i narad Wojewódzkiego Lekarza;
 6. Organizowanie i koordynowanie przyjęć interesantów;
 7. Udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych i Powiatowych Inspektoratów;
 8. Obsługa telefonów, poczty elektronicznej, przyjmowanie i nadawanie faksów;
 9. Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, w tym: przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, jej rejestracja w dzienniku korespondencyjnym i systemie elektronicznym oraz przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym;
 10. Prowadzenie ewidencji interesantów przyjmowanych przez Wojewódzkiego Lekarza;
 11. Prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Inspektoracie oraz zbioru protokołów tych kontroli;
 12. Tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu;
 13. Wykonywanie zadań związanych z administrowaniem bezpieczeństwem informacji;
 14. Koordynacja udostępniania danych umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu jest Paweł Urbański.  Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu kontakt możliwy jest na drodze komunikacji elektronicznej na adres e-mail: iod@wroc.wiw.gov.pl .