Zespół ds. administracyjnych – Dział ds. archiwum zakładowego

Koordynator:
Główny specjalista
Łukasz Baszak
E-mail: lukasz.baszak@wroc.wiw.gov.pl
tel.  71 367-70-16, 17 wewn. 140

Do zadań działu ds. archiwum zakładowego w Zespole ds. administracyjnych należy w szczególności:

 1. Przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych;
 2. Przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;
 3. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji;
 4. Porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;
 5. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji;
 6. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;
 7. Przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie dokumentacji, informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów;
 8. Inicjowanie brakowania dokumentacji archiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;
 9. Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego;
 10. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym;
 11. Doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją i w porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych;
 12. Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw w ramach zadań działu.