Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Koordynator:
Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Małgorzata Bystroń-Pospiszyl
E-mail: malgorzata.bystron-pospiszyl@wroc.wiw.gov.pl
telefon: 71 367 7016 wewn. 112, 113

Pełnomocnik ds. monitoringu:
woj. insp. wet. Edyta Piórkowska-Sikora
E-mail: edyta.piorkowska-sikora@wroc.wiw.gov.pl
telefon: 71 367 7016 wewn. 130

Do zadań Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem i kontrolą działalności Powiatowych Lekarzy oraz prowadzenie spraw w zakresie:
  1. Badania zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,
  2. Przeprowadzania weterynaryjnej kontroli w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
  3. Nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
  4. Prawidłowości postępowania Powiatowych Lekarzy, związanego ze stwierdzeniem niebezpiecznych produktów żywnościowych w ramach systemu RASFF, w tym kontrole w Powiatowych Inspektoratach oraz weryfikacja dokumentacji przekazywanej do Inspektoratu,
  5. Nadzoru Powiatowych Lekarzy nad osobami wyznaczonymi zgodnie z art. 16 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej, w tym prawidłowość sporządzanej dokumentacji odnośnie wyznaczania lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego w zakresie zadań Zespołu;
 2. Wykonywanie z upoważnienia Wojewódzkiego Lekarza czynności kontrolnych w zakresie zadań Zespołu;
 3. Opracowywanie projektów planów kontroli problemowych;
 4. Opracowywanie i koordynowanie realizacji rocznego wojewódzkiego programu monitoringu z zakresu prowadzenia badań pozostałości chemicznych, biologicznych i leków oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego;
 5. Przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym, a następnie przekazywanie tych informacji do systemu RASFF;
 6. Prowadzenie dokumentacji i weryfikacja zapisów w rejestrach podmiotów przesyłanych przez Powiatowych Lekarzy w zakresie zadań Zespołu;
 7. Analiza i sprawdzanie zgodności z obowiązującym prawem i instrukcjami, wniosków zakładów o zatwierdzenia do eksportu w przypadku, jeżeli dane państwo trzecie uzależnia uzyskanie uprawnień do produkcji na rynek tego państwa od wyników kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ tego państwa przekazanych przez Powiatowego Lekarza;
 8. Kontrola poprawności zatwierdzania lub zatwierdzania warunkowego zakładów sektora spożywczego;
 9. Kontrola poprawności oraz zgodności z dokumentacją oraz stanem faktycznym świadectw zdrowia eksportowych i przedeksportowych wystawianych przez Powiatowych Lekarzy;
 10. Prowadzenie szkoleń w zakresie zadań Zespołu;
 11. Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem pod względem merytorycznym odwołań od decyzji administracyjnych Powiatowych Lekarzy oraz przygotowanie projektów decyzji administracyjnych Wojewódzkiego Lekarza, jako organu II instancji;
 12. Obsługa informatycznych programów komputerowych Inspektoratu w zakresie zadań Zespołu;
 13. Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków w zakresie zadań Zespołu;
 14. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zadań Zespołu;
 15. Prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ze Służbą Celno-Skarbową, Strażą Graniczną, Policją, Strażą Pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Związkiem Łowieckim, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Izbą Rolniczą w zakresie zadań Zespołu;
 16. Tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu, rozliczanie kosztów realizowanych programów, ustalanie kosztów jednostkowych oraz nadzór nad jednostkami podległymi w tym zakresie;
 17. Współpraca z Zakładem Higieny Weterynaryjnej oraz laboratoriami zewnętrznymi w zakresie zadań Zespołu;
 18. Sporządzanie projektów sprawozdań w zakresie zadań Zespołu;
 19. Przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań Zespołu;
 20. Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w zakresie zadań Zespołu;
 21. Ustalanie kosztów jednostkowych badań, w tym refundowanych przez Unię Europejską;
 22. Opisywanie faktur w zakresie zadań Zespołu;
 23. Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw w wramach zadań Zespołu;
 24. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Wojewódzkiego Lekarza jako organu I instancji, dotyczących upoważniania do przeprowadzania szkolenia myśliwych zgodnie z ust. 1 rozdziału I sekcji IV załącznika III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.