Zespół ds. pasz i utylizacji

Koordynator:
Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Magdalena Lenart-Ojak
e-mail: magdalena.lenart-ojak@wroc.wiw.gov.pl
telefon: 71 36 77 016 wewn.: 115, 157

Do zadań Zespołu ds. pasz i utylizacji należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem i kontrolą działalności Powiatowych Lekarzy w zakresie nadzoru oraz prowadzenie spraw dotyczących:
  1. Wytwarzania, obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz,
  2. Organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
  3. Zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 2. Wykonywanie z upoważnienia Wojewódzkiego Lekarza czynności kontrolnych w zakresie zadań Zespołu;
 3. Opracowywanie i koordynowanie realizacji rocznego wojewódzkiego programu monitoringu z zakresu prowadzenia badań pozostałości chemicznych, biologicznych i leków oraz skażeń promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach, w oparciu o programy informatyczne Inspektoratu;
 4. Opracowywanie i nadzór nad wojewódzkim programem realizacji rocznych planów urzędowej kontroli pasz w oparciu o program informatyczny Inspektoratu;
 5. Dokonywanie analiz i ocen bezpieczeństwa pasz i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji na obszarze województwa;
 6. Opracowywanie projektów planów kontroli problemowych;
 7. Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w zakresie zadań Zespołu;
 8. Przyjmowanie informacji o niebezpiecznych paszach oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpieczną paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do systemu RASFF;
 9. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ze Służbą Celno-Skarbową, Strażą Graniczną, Policją, Strażą Pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Izbą Rolniczą w zakresie zadań Zespołu;
 10. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w II instancji dotyczących zadań Zespołu;
 11. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zadań Zespołu;
 12. Prowadzenie szkoleń w zakresie zadań Zespołu;
 13. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem paszami leczniczymi, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie pasz leczniczych i pobieranie próbek;
 14. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w I instancji dotyczących sprawowanego nadzoru nad zakładami wytwarzającymi i prowadzącymi obrót paszami leczniczymi;
 15. Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków w zakresie zadań Zespołu;
 16. Tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu, rozliczanie kosztów realizowanych programów, ustalanie kosztów jednostkowych oraz nadzór nad jednostkami podległymi w tym zakresie;
 17. Współpraca z Zakładem Higieny Weterynaryjnej oraz laboratoriami zewnętrznymi w zakresie zadań Zespołu;
 18. Sprawdzanie prawidłowości przekazywania i przesyłania informacji w systemie TRACES, CELAB oraz programami informatycznymi Inspektoratu nad zgodnością danych zamieszczanych w programach ze sprawozdawczością merytoryczną i finansową;
 19. Przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań Zespołu;
 20. Przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw w zakresie zadań Zespołu;
 21. Opisywanie faktur w zakresie zadań Zespołu.