Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego

Kierownik:
Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Łukasz Rybarczyk
e-mail: lukasz.rybarczyk@wroc.wiw.gov.pl
tel/fax: 71 36 77 016 wewn. 137

Do zadań Zespołu ds. nadzoru farmaceutycznego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych;
 2. Opracowywanie projektów planów kontroli problemowych;
 3. Prowadzenie kontroli prawidłowości funkcjonowania hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych oraz podmiotów prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi;
 4. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Wojewódzkiego Lekarza jako I instancji w zakresie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi;
 5. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zadań Zespołu;
 6. Współpraca z Inspekcją Farmaceutyczną w zakresie nadzoru nad obrotem środkami psychotropowymi;
 7. Prowadzenie spraw związanych z monitoringiem pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych oraz prowadzenie monitoringu jakości produktów leczniczych weterynaryjnych znajdujących się w obrocie;
 8. Tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu;
 9. Współpraca z Zakładem Higieny Weterynaryjnej oraz laboratoriami zewnętrznymi w zakresie zadań Zespołu;
 10. Ustalanie kosztów jednostkowych badań, w tym refundowanych przez Unię Europejską;
 11. Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków w zakresie zadań Zespołu;
 12. Prowadzenie szkoleń w zakresie zadań Zespołu;
 13. Przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań Zespołu;
 14. Opisywanie faktur w zakresie zadań Zespołu;
 15. Przygotowywanie projektów upoważnien i pełnomocnictw w ramach zadań Zespołu;
 16. Przyjmowanie zgłoszeń o obrocie produktami leczniczymi wydawanymi bez przypisu lekarza weterynarii.