Zespół ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Kinga Cołta
e-mail: kinga.colta@wroc.wiw.gov.pl
tel/fax 71 367 70 16, 17; wewn. 140

w zakresie spraw obronnych
Grzegorz Wall
e-mail: grzegorz.wall@wroc.wiw.gov.pl
tel/fax 71 367 70 16, 17; wewn. 136

Do zadań Zespołu ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych należy w szczególności:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Inspektoracie, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz wysyłanie i udostępnianie dokumentów zawierających informacje niejawne na zasadach określonych w obowiązujących przepisach;
 3. Kontrola ochrony informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Inspektoratu;
 4. Okresowe kontrole ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne;
 5. Nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji niejawnych w Inspektoracie;
 6. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi;
 7. Opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych Inspektoratu oraz nadzorowanie jego realizacji;
 8. Przeprowadzanie postępowań sprawdzających w odniesieniu do osób zajmujących stanowiska lub ubiegających się o stanowiska, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych;
 9. Prowadzenia szkoleń pracowników Inspektoratu w zakresie informacji niejawnych;
 10. Prowadzenie i aktualizacja wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
 11. Tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu;
 12. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie zadań Zespołu;
 13. Przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań Zespołu;
 14. Nadzór nad realizacją przepisów z zakresu obrony cywilnej;
 15. Przygotowanie Inspektoratu do realizacji zadań z zakresu obronności państwa;
 16. Opracowywanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Inspektoratu;
 17. Opracowywanie i aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu na okres zagrożenia i wojny;
 18. Współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień – Wrocław 1, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu oraz Urzędem Miejskim Wrocławia w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 19. Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw w ramach zadań Zespołu.