Zespół ds. administracyjnych – Dział ds. pracowniczych

Koordynator:
Główny Specjalista
Kinga Cołta
e-mail: kinga.colta@wroc.wiw.gov.pl
tel/fax 71 367 70 16, 17; wewn. 140 lub 141

Do zadań działu ds. pracowniczych w Zespole ds. administracyjnych należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie projektów regulaminu oraz statutu Inspektoratu;
 2. Dokonywanie czynności związanych z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu, Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców;
 3. Realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska w Inspektoracie;
 4. Prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu;
 5. Sporządzanie na podstawie posiadanej dokumentacji informacji o wypłacie przysługujących pracownikom Inspektoratu oraz Powiatowym Lekarzom i ich Zastępcom nagród jubileuszowych oraz innych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. Prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej przez pracowników Inspektoratu oraz przez pracowników Powiatowych Inspektoratów na wniosek Powiatowego Lekarza;
 7. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zagadnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie poprawy warunków pracy;
 8. Wyposażenie obiektów i pomieszczeń Inspektoratu w sprzęt ochrony przeciwpożarowej oraz inne urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ludzi i mienia, konserwacja i nadzór nad sprawnością urządzeń gaśniczych;
 9. Ewidencjonowanie obecności i miesięczne rozliczanie czasu pracy pracowników Inspektoratu;
 10. Ewidencjonowanie zwolnień lekarskich;
 11. Ewidencja urlopów pracowników Inspektoratu oraz Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców;
 12. Przygotowywanie planu urlopów pracowników Inspektoratu, analiza i nadzór nad realizacją zatwierdzonego planu;
 13. Przygotowywanie dokumentów nowo zatrudnionych pracowników w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, oraz członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego;
 14. Aktualizowanie zmian danych osób ubezpieczonych oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy;
 15. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pracowników na badania lekarskie: wstępne, okresowe, kontrolne;
 16. Przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań działu;
 17. Opisywanie faktur w zakresie zadań działu;
 18. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zadań działu;
 19. Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw w zakresie zadań działu;
 20. Wykonywanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji przez pracownikow;
 21. Wydawanie legitymacji słuzbowych pracownikom Inspektoratu i Powiatowym Lekarzom;
 22. Wydawanie odznak identyfikacyjnych;
 23. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,