Zespół ds. audytu kontroli urzędowych

Kierownik:
Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Anna Gorzelańczyk
e-mail: anna.gorzelanczyk@wroc.wiw.gov.pl
tel/fax: 71 36 77 016 wewn.: 165

Do zadań Zespołu ds. audytu kontroli urzędowych należy w szczególności:

 1. Sporządzenie rocznego programu audytu Inspektoratu w oparciu o założenia rocznego planu audytów Inspekcji Weterynaryjnej zatwierdzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii, z uwzględnieniem audytów sprawdzających, i jego dystrybucja;
 2. Sporządzenie planu audytu dla danego audytu kontroli urzędowych w oparciu o zatwierdzony roczny program audytu;
 3. Zawiadamianie kierownika jednostki audytowanej o terminie i zakresie audytu; przeprowadzanie audytów kontroli urzędowych w Powiatowych Inspektoratach;
 4. Przygotowanie, zatwierdzanie i dystrybucja raportu z audytu;
 5. Ocena skuteczności działań poaudytowych;
 6. Przygotowywanie informacji w formie sprawozdania zawierającego opis wyników audytu i działań poaudytowych, wniosków z audytu i ocenę według głównych wytycznych dla realizacji procesu audytu, dla potrzeb okresowych przeglądów adekwatności skuteczności procedur kontrolnych realizowanych przez Powiatowe Inspektoraty, w tym aspekcie oceny wykonania wieloletniego planu kontroli oraz ich dystrybucja;
 7. Przygotowanie opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zadań Zespołu, w tym przedkładanie propozycji zakresów dla przyszłych audytów oraz przygotowywanie sprawozdań realizacji zadań organu audytowego;
 8. Współpraca z pracownikami merytorycznymi Inspektoratu, w tym korzystanie z ich pomocy w czasie realizacji działań audytowych;
 9. Tworzenie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu,
 10. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zadań Zespołu;
 11. Prowadzenie szkoleń w zakresie zadań Zespołu;
 12. Opisywanie faktur w zakresie zadań Zespołu;
 13. Przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw w ramach zadań Zespołu;
 14. Przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań Zespołu.