Zespół ds. finansowo-księgowych

Kierownik:
Główny Księgowy
Bartłomiej Mierzchała
E-mail: bartlomiej.mierzchala@wroc.wiw.gov.pl
tel./fax 71 367 70 16, 17 wewn.: 133, kom. 664121764

Zastępca Głównego Księowego
Ewa Łapicz
E-mail: ewa.lapicz@wroc.wiw.gov.pl
tel./fax 71 367 70 16, 17, wewn.: 133, kom. 664121774

Do zadań Zespołu ds. finansowo-księgowych należy w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości Inspektoratu zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, a w szczególności :
  1. Opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości Inspektoratu,
  2. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  3. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
  4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych według zadań Zespołu;
  5. Gromadzenie oraz przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
 2. Przestrzeganie obowiązujących przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i w ustawie z dnia 29 września 19994 roku o rachunkowości;
 3. Planowanie finansowe dochodów i wydatków budżetowych dla Inspektoratu i Powiatowych Inspektoratów;
 4. Opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków dla Inspektoratu i Powiatowych Inspektoratów;
 5. Wykonywanie z upoważnienia Wojewódzkiego Lekarza czynności kontrolnych w zakresie zadań Zespołu;
 6. Przygotowanie projektów decyzji / zarządzeń Wojewódzkiego Lekarza o zmianach w planie finansowym wydatków w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych oraz upoważnień;
 7. Przyjmowanie i kontrola formalno – rachunkowa jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych przez podlegle jednostki oraz sporządzanie sprawozdań finansowych łącznych;
 8. Sporządzanie planu rzeczowo-finansowego;
 9. Prowadzenie ewidencji wpływających faktur oraz ich terminowa realizacja;
 10. Administrowanie Informatycznym Systemem Obsługi Budżetu Państwa TREZOR oraz pełnienie w tym systemie funkcji dysponenta w stosunku do Inspektoratu oraz funkcji dysponenta nadrzędnego w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych;
 11. Obsługa informatycznych programów komputerowych Inspektoratu w zakresie zadań Zespołu;
 12. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi budżetu i gospodarka innymi środkami będącymi w dyspozycji Inspektoratu;
 13. Kontrolowanie, sprawdzanie i potwierdzanie zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym oraz ich klasyfikacja;
 14. Opracowywanie projektów planów kontroli problemowych w zakresie zadań Zespołu;
 15. Dokonywanie prawidłowej realizacji dochodów i wydatków budżetowych;
 16. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz zgodności ich z planem finansowym;
 17. Sporządzanie list płac i innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla zawartych umów o pracę i innych form rozliczeń z osobami fizycznymi, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 18. Sporządzanie bieżących i rocznych rozliczeń pracowników do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych;
 19. Pełne i terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz zobowiązań podatkowych;
 20. Prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych Inspektoratu;
 21. Prowadzenie obsługi finansowej i ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 22. Prowadzenie ewidencji składników majątku Inspektoratu, naliczanie amortyzacji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 23. Wycena inwentaryzowanych w formie spisu z natury rzeczowych składników majątkowych, porównanie ich wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz ustalenie ewentualnych różnic;
 24. Inwentaryzacja, na ostatni dzień każdego roku obrotowego, aktywów finansowych na rachunkach bankowych i należności drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wskazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
 25. Inwentaryzacja, na ostatni dzień każdego roku obrotowego, aktywów finansowych takich jak należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publiczno-prawnych, drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości tych składników;
 26. Rozliczanie kosztów realizowanych programów oraz prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad jednostkami podległymi w tym zakresie;
 27. Sporządzanie sprawozdania dotyczącego kosztów w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań kontrolnych zakażeń zwierząt w tym refundowanych przez Unię Europejską oraz badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, z uwzględnieniem danych z Powiatowych Inspektoratów w uzgodnieniu z zespołami merytorycznymi i Zakładem Higieny Weterynaryjnej;
 28. Wydawanie zaświadczeń o wypłacanych wynagrodzeniach;
 29. Tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu;
 30. Naliczanie kar umownych wynikających z zapisów umów;
 31. Prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 32. Przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań Zespołu;
 33. Prowadzenie szkoleń w zakresie zadań Zespołu;
 34. Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw w zakresie zadań Zespołu;
 35. Opisywanie faktur w zakresie zadań Zespołu.

Główny Księgowy i jego Zastępca lub osoba upoważniona przez Wojewódzkiego Lekarza odpowiadają w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i w ustawie z dnia 29 września 19994 roku o rachunkowości oraz za realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki, która obejmuje:
  1. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
  2. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  3. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  4. Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  5. Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
  6. Gromadzenie i przechowywanie dokumentów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. Zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. Kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 4. Przygotowywanie planów finansowych, innych planów i analiz makroekonomicznych gospodarki finansowej Inspektoratu.