Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Koordynator:
Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Grzegorz Wall
E-mail: grzegorz.wall@wroc.wiw.gov.pl
tel.: 71 36 77 016 wewn.: 136

Do zadań Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem i kontrolowaniem działalności Powiatowych Lekarzy oraz prowadzenie spraw w zakresie:
  1. Zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,
  2. Badań kontrolnych zakażeń zwierząt,
  3. Monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach,
  4. Prowadzenia wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej,
  5. Nadzoru Powiatowych Lekarzy nad osobami wyznaczonymi zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokuo Inspekcji Weterynaryjnej, w tym prawidłowość sporządzanej dokumentacji odnośnie wyznaczania lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego w zakresie zadań działu,
  6. Przeprowadzania weterynaryjnej kontroli w handlu i wywozie oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
  7. Przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt,
  8. Przestrzegania wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
  9. utrzymania, hodowli, prowadzenia ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców,
  10. Przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt, przemieszczania zwierząt oraz kontroli wzajemnej zgodności,
  11. Wydawania na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową opinii co do zgodności z warunkami weterynaryjnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
  12. Prowadzenia nadzoru nad schroniskami dla zwierząt oraz zwierzętami wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych,
  13. Zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakości zdrowotnej materiału biologicznego, jaj wylęgowych i produktów akwakultury;
 2. Wykonywanie z upoważnienia Wojewódzkiego Lekarza czynności kontrolnych w zakresie zadań Zespołu;
 3. Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem pod względem merytorycznym odwołań od decyzji Powiatowych Lekarzy oraz przygotowanie projektów decyzji dla Wojewódzkiego Lekarza jako organu II instancji w zakresie zadań Zespołu;
 4. Sporządzanie planów rocznych i programów działania Inspekcji Weterynaryjnej na terenie województwa z zakresu zadań Zespołu, w tym w zakresie planu ilościowego i finansowego w zakresie nadzoru nad badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 5. Opracowywanie projektów planów kontroli problemowych;
 6. Sprawdzanie prawidłowości przekazywania i przesyłania informacji w systemie TRACES, CELAB oraz programami informatycznymi Inspektoratu nad zgodnością danych zamieszczanych w programach ze sprawozdawczością merytoryczną i finansową;
 7. Przygotowywanie planów gotowości z poziomu Inspektoratu na wypadek wystąpienia epizoocji;
 8. Dokonywanie analiz i projektów ocen sytuacji epizootycznej województwa;
 9. Opracowywanie projektów programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
 10. Organizacja akcji szczepienia lisów wolno żyjących w przypadku wystąpienia wścieklizny na obszarze województwa dolnośląskiego u zwierząt innych niż nietoperze;
 11. Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków z zakresu zadań Zespołu;
 12. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania, odbioru, ewidencjonowania, przechowywania eksportowych i przedeksportowych świadectw zdrowia dla towarów i zwierząt;
 13. Prowadzenie szkoleń w zakresie zadań Zespołu;
 14. Tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu; uzgadnianie kosztów realizowanych programów, ustalanie kosztów jednostkowych oraz nadzór nad jednostkami podległymi w tym zakresie;
 15. Gromadzenie, analiza, weryfikacja i uzgadnianie sprawozdań dotyczących kosztów w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań kontrolnych zakażeń zwierząt w tym refundowanych przez Unię Europejską z uwzględnieniem danych z Powiatowych Inspektoratów w uzgodnieniu z zespołami merytorycznymi, Zespołem ds. finansowo-księgowych i Zakładem Higieny Weterynaryjnej;
 16. Współpraca z Zakładem Higieny Weterynaryjnej oraz laboratoriami zewnętrznymi w zakresie zadań Zespołu;
 17. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ze Służbą Celno-Skarbową, Strażą Graniczną, Policją, Strażą Pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Związkiem Łowieckim, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Izbą Rolniczą w zakresie zadań Zespołu;
 18. Sporządzanie sprawozdań w zakresie zadań Zespołu;
 19. Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw w ramach zadań Zespołu;
 20. Przygotowywanie projektów pism, w tym pism powiadamiających Głównego Lekarza Weterynarii o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi notyfikacji w Unii Europejskiej;
 21. Opisywanie faktur w zakresie zadań Zespołu.