Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE WETERYNARII

WE WROCŁAWIU

I.

Podstawa prawna  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w  Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu:

– art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r., Nr 78, poz. 483, z późn. zm.),

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

II.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku są w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

III.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

IV.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek , przedmiot skargi lub wniosku  oraz  adres wnoszącego skargę lub wniosek.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania

V.

Skargi i wnioski mogą być składane:

– pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki  Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, ul. Januszowicka 48, Wrocław ;

– osobiście, w tym ustnie do protokołu w Wojewódzkim  Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu, od poniedziałku od  do piątku, w godzinach 7:00 -15:00;

–  drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@wroc.wiw.gov.pl

– za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.

Dodatkowo Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii lub   Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przyjmują w spraw skarg i wniosków  w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 – 16.00  

VI.

Każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu lub uzupełnienia.

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku wnoszących skargę lub wniosek zostanie zawiadomiony pisemnie.

W przypadku niezadowolenia ze sposobu załatwienia skargi można ponownie złożyć skargę, lecz aby była ona ponownie rozpatrzona, muszą zostać wskazane nowe, niepodnoszone wcześniej okoliczności.

W przypadku niezadowolenia ze sposobu załatwienia wniosku, wnoszącemu wniosek przysługuje prawo wniesienia skargi.

Klauzula informacyjna dla składających skargi lub wnioski