Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L. z 2016r., 119.1). Wojewódzki Inspektorat Weterynarii informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii z siedzibą przy ul. Januszowickiej 48, 53 -135 Wrocław.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu kontakt możliwy jest na drodze komunikacji elektronicznej na adres e-mail: iod@wroc.wiw.gov.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kompetencji (uprawnień i obowiązków) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 36, z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), w celu zawarcia umowy oraz w celu zakończenia czynności rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. W przeciwnym razie Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii nie będzie w stanie osiągnąć celu przetwarzania danych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, o ile nie będzie to wymagane na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
  4. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile skorzystanie z tego prawa nie będzie naruszało przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności dotyczących realizacji kompetencji, o których mowa w pkt. 3.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu kontroli gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L. z 2016r., 119.1).