Oferta pracy w inspekcji weterynaryjnej

                                                        OFERTA PRACY

                                                      w Inspekcji Weterynaryjnej

 Szanowni Państwo,

         Niniejsza oferta jest skierowana do lekarzy weterynarii, w szczególności młodych absolwentów studiów weterynaryjnych, rozpoczynających zawodową aktywność.

        Inspekcja Weterynaryjne jest instytucją wchodzącą w skład rządowej administracji publicznej,  wykonującą zadania państwa w zakresie weterynarii, w następujących obszarach: zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego w tym urzędowe badanie zwierząt rzeźnych i mięsa, wytwarzanie, obrót i stosowanie pasz,  pasz leczniczych, obrót i stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych, rejestracja, identyfikacja i dobrostan zwierząt, przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt.

       Praca w Inspekcji Weterynaryjnej kształtuje umiejętność kreatywnego, zespołowego i multidyscyplinarnego działania, a w trakcie wykonywania ustawowych zadań daje możliwość bezpośredniego kontaktu z hodowcami i producentami. Zapewnia również bezpłatne podnoszenie merytorycznych kwalifikacji w ramach szkolenia ustawicznego, a także stwarza możliwość uzyskania dofinansowania podyplomowych studiów specjalizacyjnych.

       W ramach nowej perspektywy budżetowej początkujący lekarz weterynarii może liczyć na wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ok. 5 tys. zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), półroczne nagrody uznaniowe, dodatki zadaniowe oraz pakiet socjalny („wczasy pod gruszą”, w miarę możliwości dofinansowanie wypoczynku dzieci i tzw. świadczenia świąteczne), a w przyszłości także awans zawodowy i finansowy.

       Obecnie największe potrzeby kadrowe są w powiatowych inspektoratach weterynarii, które w ramach bieżącego budżetu otrzymały znacznie zwiększone środki finansowe przeznaczone na podniesienie wynagrodzeń, a od  1 października 2022 r. także na  dodatkowe zatrudnienie, w ilości ok. 3 etatów na powiat.

      Zachęcam zatem do poważnego rozpatrzenia oferty pracy w Inspekcji Weterynaryjnej, a szczegółowe informacje uzyskacie Państwo u powiatowych lekarzy weterynarii woj. dolnośląskiego. Niezbędne dane kontaktowe do powiatowych inspektoratów weterynarii znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu: www.wroc.wiw.gov.pl