Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE PETYCJI

W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE WETERYNARII

WE WROCŁAWIU

I.

Podstawa prawna  przyjmowania i rozpatrywania petycji w  Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu:

– art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r., Nr 78, poz. 483, z późn. zm.),

– ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870),

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) – w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o petycjach.

II.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

III.

Petycja może być złożona w interesie  publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego (za jego zgodą).

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

IV.

Zawartość petycji:

– oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

– wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

– oznaczenie adresata petycji;

– wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, jeśli nie zawiera danych w zakresie oznaczenia wnoszącego petycję.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

V.

Petycja może być złożona:  

– pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki  Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, ul. Januszowicka 48, Wrocław ;

– osobiście w Wojewódzkim  Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7;00 -15:00;

–  drogą elektroniczną na adres e-mail: ….

– za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.

VI.

Petycja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Podmiot wnoszący petycję zostanie zawiadomiony o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

VII.

Zbiorcze informacje o petycjach rozpatrywanych w danym roku:

W roku 2015 do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W roku 2016 do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W roku 2017 do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W roku 2018 do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W roku 2019 do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W roku 2020 do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W roku 2021 do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Przykład informacji:

L.p.Data złożeniaZnakPodmiot wnoszący petycjęPrzedmiot petycjiStan aktualny
1     

 

Klauzula informacyjna dla składających petycję