Ogólne informacje dotyczące próbek i wyników/sprawozdań z badań

Zlecenie badania

 1. Zlecenie należy sporządzić na odpowiednim formularzu. Dokumenty dostępne są w odpowiednich Punktach Przyjmowania Próbek i na stronie w „Strefie Klienta” w zakładce Pracowni.
 2. Zlecenia powinny być wypełniane czytelnie, zawierać pełne dane teleadresowe (w tym numer kontaktowy) oraz konieczne jest podanie wszystkich danych zawartych w treści formularza zlecenia.
 3. ZHW może odstąpić od wykonania badań w przypadku, gdy zleceniodawca zalega z opłatami za wcześniej dla niego wykonane badania.
 4. Klient wypełniając i podpisując każdorazowo formularz zlecenia badań lub zlecając próbki do badania w systemie programów informatycznych VetLINK wyraża jednocześnie zgodę na wykonanie badań zgodnie z informacjami zawartymi w tym dokumencie.
 5. Klient wybierając kierunek badania na zleceniu jednocześnie akceptuje metodę stosowaną w Laboratorium i wyraża zgodę na jej zastosowanie.


 Próbki

 1. ZHW informuje, że nie prowadzi działalności związanej z pobieraniem próbek i nie ponosi odpowiedzialności za proces pobierania i dostarczania próbek do laboratorium przez klientów oraz nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez klientów w w/w zakresie.
 2. Pobieranie próbek w obszarze regulowanym prawnie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawnych tj. wg. obowiązującej i mającej zastosowanie do zamierzonego celu procedury i planu określonego w odpowiednich przepisach prawnych.
 3. Transport próbki do Laboratorium powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków zapobiegających jakimkolwiek uszkodzeniom lub zmianom mogącym wpłynąć na wyniki badań.
 4. W przypadku gdy wymagania prawne nie określają wielkości próbek tj. jej masy/objętości wówczas należy pobrać próbki o takiej gramaturze, która jest niezbędna do wykonania badania. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z poszczególnymi pracowniami lub skorzystanie z informacji w zakresie wymaganych wielkości próbek dostępnych  na stronie w „Strefie Klienta” w zakładce Pracowni.

Wyniki/sprawozdania z badań

Sprawozdanie z badań

 1. Wyniki na sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
 2. Sprawozdania z badań mogą zawierać wyniki badań objęte zakresem akredytacji i/lub badań nieakredytowanych. Wyniki badań objęte zakresem akredytacji oznaczone są znakiem (A), a wyniki nie objęte akredytacją oznaczone są znakiem (N)
 3. W przypadku wprowadzenia Laboratorium w błąd co do informacji zawartych w zleceniu, mających istotny wpływ na ważność wyników, laboratorium nie będzie ponosiło odpowiedzialności za wynik badania, ponieważ błędne dane poddają wątpliwość co do wiarygodności wyniku.
 4. W przypadku metod ilościowych na sprawozdaniu może być podana niepewność, którą
  laboratorium podaje na życzenie klienta oraz zawsze, jeżeli uzyskany wynik jest bliski wartości granicznych. W przypadku badań chemicznych niepewność przedstawiana jest w postaci liczby za symbolem ”+/-„ a w przypadku badań mikrobiologicznych w postaci danego przedziału. Podana liczba lub przedział są wartością niepewności rozszerzonej przy poziomie ufności 95% oraz współczynniku rozszerzenia k =2
  Wyniki badań nie uwzględniają niepewności związanej z pobieraniem próbek.
 5. Laboratorium stwierdza zgodność/niezgodność uzyskiwanych wyników z wymaganiami/specyfikacjami tylko dla klientów zewnętrznych na ich życzenie.
 6. W przypadku gdy klient chce zgłosić potrzebę przedstawienia stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem (w obszarze regulowanym prawnie) musi skontaktować się z Kierownikiem danej Pracowni. Klient określa kryteria tj. (wartości dopuszczalne), wg których ma być stwierdzona zgodność oraz ustala z laboratorium zasadę podejmowania decyzji, wypełniając odpowiedni dokument: Formularz I-01-PO-10-F01
  Zasady podejmowania decyzji mogą być zgodne z:
  • procedurą ZHW – Laboratorium stosuje zasadę podejmowania decyzji zgodną z dokumentem ILAC G8:09/2019, uzgodnioną z klientem
  • z zasadą opisaną w przepisie lub innym akcie normatywnym, wówczas należy podać nazwę lub nr tego przepisu.
  • inną – określoną przez klienta.
 7. Wybór zasady podejmowania decyzji zależy od potrzeb klienta. Na etapie wyboru zasady podejmowania decyzji klient jest informowany o poziomie ryzyka dotyczącego prawdopodobieństwa błędnej akceptacji i błędnego odrzucenia związanego z określonymi zasadami.
  Mając na uwadze, że każdy wynik obarczony jest niepewnością, szczególnie istotną w przypadku stwierdzania zgodności wyniku, szacowanie niepewności wyniku pomiaru i uwzględnianie wartości niepewności w procesie przedstawiania przez laboratorium stwierdzeń z zastosowaniem określonej zasady podejmowania decyzji jest podstawowym elementem procesu decyzyjnego.
  Brak uwzględniania informacji o wartości niepewności może spowodować podjęcie błędnej decyzji – np. akceptację wyniku niespełniającego wymagań lub odrzucenie wyniku poprawnego (przydatnego).