ZHW – Jakość

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu Zakład Higieny Weterynaryjnej od 2005 roku posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 584 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wdrożony system zarządzania zgodny jest z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz innymi obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi laboratoriów badawczych.

Laboratorium posiada udokumentowane polityki jakości, bezstronności i poufności, programy/harmonogramy, procedury i instrukcje w stopniu niezbędnym do zapewnienia jakości wyników badań.

Zakład Higieny Weterynaryjnej funkcjonuje w strukturze Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu, którego misją jest: ochrona zdrowia ludzi i zwierząt, a wizją: kompetentna inspekcja wykonująca swoje zadania na coraz wyższym poziomie dla dobra ludzi i zwierząt.

        Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w dążeniu do realizacji misji i wizji w odniesieniu do Zakładu Higieny Weterynaryjnej ustanawia nadrzędne cele strategiczne:

  • uzyskiwanie ważnych (miarodajnych wyników) – przydatnych do zamierzonego zastosowania
  • utrzymywanie systemu zarządzania zapewniającego: bezstronność i poufność, spójne działania oraz rzetelność

 Polityka Jakości

 Polityka Bezstronności i Poufności

Certyfikat AB