SWZ – Zakup sprzętu do badań ASF

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (OFERTA);

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy;

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 4 – JEDZ;

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o aktualności informacji;

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik nr 8 – Wykaz dostaw;

Załącznik nr 9 – Wzór umowy;

Załącznik nr 10 – Link do postępowania oraz identyfikator postępowania.