SWZ – Dostawa odczynników laboratoryjnych do wykonywania badań mikrobiologicznych

Dokumenty do pobrania

SWZ 
Zał. 1 – Formularz ofertowy (OFERTA)
Zał. 2 – Formularz cenowy (wersja Excel)
Zał. 3 – Opis przedmiotu zamówienia
Zał. 4 – Harmonogram dostaw
Zał. 5 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zał. 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Zał. 7 – Wykaz dostaw
Zał. 8 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące dostaw
Zał. 9 – Wzór umowy
Zał. 10  – Link do postępowania oraz identyfikator postępowania