RODO – Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L. z
2016r., 119.1). Wojewódzki Inspektorat Weterynarii informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Lekarz
  Weterynarii z siedzibą przy ul. Januszowickiej 48, 53 -135 Wrocław.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we
  Wrocławiu kontakt możliwy jest na drodze komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
  iod@wroc.wiw.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kompetencji (uprawnień i
  obowiązków) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wynikających z przepisów
  prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004
  r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 36, z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 czerwca
  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.).
  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
  międzynarodowych, o ile nie będzie to wymagane na mocy przepisów prawa powszechnie
  obowiązującego. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na
  podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 4. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Inspektoracie
  Weterynarii we Wrocławiu niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane
  osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres
  niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres
  wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile
  skorzystanie z tego prawa nie będzie naruszało przepisów prawa powszechnie
  obowiązującego, w szczególności dotyczących realizacji kompetencji, o których mowa w pkt.
  3.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu kontroli gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
  danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa powszechnie
  obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L. z
  2016r., 119.1).