Dokumenty przewozowe dla zwierząt

W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami  art. 110 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 zakłady, w których utrzymuje się świnie, owce, kozy, zwierzęta jeleniowate i wielbłądowate, zapewniają, aby w przypadku przemieszczania w obrębie terytorium danego państwa członkowskiego tych zwierząt z zakładu, w którym są utrzymywane, towarzyszył im poprawnie wypełniony dokument dotyczący przemieszczenia, o którym mowa w art. 113 lit. b, art. 115 lit. b i art. 117 lit. b rozporządzenia (UE) 2016/429.

Mając na uwadze powyższe, obecnie przesyłki świń muszą być zaopatrywane jednocześnie w dokument dotyczący przemieszczenia, podpisany przez posiadacza zwierząt, który służy do identyfikacji i śledzenia zwierząt oraz w dokument urzędowy w postaci świadectwa zdrowia, który potwierdza spełnienie wymogów zdrowotnych tych zwierząt.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/identyfikacja-zwierzat-identification-of-animals

Wzory dokumentów do pobrania:

  1. Wzór dokumentu przemieszczenia dla owiec i kóz
  2. Wzór dokumentu przemieszczenia dla świń
  3. Wzór dokumentu przemieszczenia dla wielbłądowatych i jeleniowatych