Pożegnanie Lecha Rybarczyka - 19.06.2021r.

W dniu 18 czerwca 2021 roku, w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu, odbyło się pożegnanie odchodzącego na emeryturę
Dra n. wet. Lecha Rybarczyka wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego ds. pasz, koordynatora Działu ds. pasz i utylizacji, a w przeszłości także kierownika Zespołu

ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.

W uroczystości uczestniczyli goście, dr Tadeusz Woźniak, były Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, dr Anna Kwapisz-Dolińska - Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu i dr Sławomir Samotij, były Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji
w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach. Uroczystość swoją obecnością uświetnili również emerytowani zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dr Julian Jakubiak i dr Ireneusz Szulc oraz emerytowany Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu dr Krzysztof Niementowski.

Podczas uroczystości, w gronie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu i powiatowych lekarzy weterynarii województwa dolnośląskiego, Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii dr Zdzisław Król odczytał przekazane od Głównego Lekarza Weterynarii podziękowania Doktorowi Lechowi Rybarczykowi za wieloletni wkład w pracę na rzecz służby weterynaryjnej Dolnego Śląska oraz za działalność na rzecz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w N.S.Z.Z. „Solidarność”.

Zasłużony dla dolnośląskiej weterynarii Doktor Lech Rybarczyk otrzymał od licznego grona podziękowania, gratulacje oraz upominki w uznaniu za zaangażowanie, pracę na wielu płaszczyznach, zarówno na niwie klinicznej weterynarii jako lekarz sprawujący opiekę nad zwierzętami w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu, jak
i w Inspekcji Weterynaryjnej Dolnego Śląska. Przez cały okres pracy zawodowej Doktor Lech Rybarczyk reprezentował wzorową postawę, w swojej pracy wyróżniał Go profesjonalizm, zaangażowanie i chęć niesienia pomocy Kolegom.

Dziękujemy Doktorowi Lechowi Rybarczykowi za wieloletnią pracę, dzielenie się  wiedzą, doświadczeniem oraz za wsparcie i pomoc wielu pokoleniom lekarzy weterynarii. Dowodem naszej wdzięczności niech będą zamieszczone poniżej okolicznościowe podziękowania.

 

 Doktor n. wet. Lech Rybarczyk

 

    Doktor Lech Rybarczyk urodził się 10 czerwca 1953 roku w Stawiszynie w województwie kaliskim. Szkołę podstawową nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu ukończył w 1968 roku. Po  zdanym egzaminie dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Adama Asnyka w Kaliszu i po zdaniu egzaminu wstępnego rozpoczął studia na Wydziale Weterynarii Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

    Już w czasie studiów w 1975 roku rozpoczął pracę w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu jako pielęgniarz weterynaryjny, a po skończeniu studiów kontynuował pracę jako lekarz weterynarii. Po wstępnym stażu pracy w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii we Wrocławiu został zatrudniony na stanowisku Kierownika Zakładowego Punktu Specjalistycznego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, na którym pracował do 31 marca 1990 roku. Interesował się patologią zwierząt egzotycznych i immobilizacją zwierząt kopytnych.

    W tym czasie prowadził liczne zjazdy i spotkania dedykowane lekarzom weterynarii specjalizującym się w leczeniu zwierząt ogrodów zoologicznych, będąc przez 12 lat przewodniczącym Sekcji Patologii Zwierząt Nieudomowionych Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Stale pogłębiał wiedzę w leczeniu zwierząt egzotycznych, w tym również na zaproszenie Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Delitzsch w 1985 roku przebywał w Niemczech, gdzie wymieniał doświadczenia z lekarzami weterynarii w Lipsku, Delitsch i Dreźnie w zakresie obezwładniania zwierząt nieudomowionych.

    Za wieloletnią pracę uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych w dniu 6 lipca 2004 roku został odznaczony odznaką honorową Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

    Od dnia 1 czerwca 1988 roku Doktor Lech Rybarczyk prowadził punkt konsultacyjny chorób zwierząt egzotycznych, gołębi, ryb akwariowych i ptaków ozdobnych w Poliklinice Weterynaryjnej Chorób Zakaźnych Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu.

    Po likwidacji Zakładowego Punktu Specjalistycznego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w marcu 1990 roku rozpoczął pracę na stanowisku Starszego Inspektora w Oddziale Terenowym Wrocław Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii we Wrocławiu. Od 1992 pracował w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii   na stanowisku Starszego Inspektora Weterynaryjnego ds. środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, a od 1 kwietnia 1998 roku Wojewódzkiego Inspektora Weterynaryjnego  ds. nadzoru  nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych. Z dniem 18 lutego 1999 roku został powołany na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Weterynaryjnego ds. środków żywienia zwierząt. Doktor Lech Rybarczyk został również powołany do prowadzenia spraw dotyczących ochrony zwierząt w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu, którymi zajmował się do listopada 2008 roku.

    W dniu 25 listopada 2011 roku Doktorowi Lechowi Rybarczykowi powierzono obowiązki kierowania Zespołem ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.  Od 2016 roku do chwili przejścia na emeryturę Doktor Lech Rybarczyk kierował pracą Zespołu ds. pasz i nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi.

W czasie pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii pełnił również dodatkowe funkcje, m.in. Rzecznika Dyscyplinarnego Służby Cywilnej, a w latach 2005-2008 przewodniczył w pracach Komisji Socjalnej.

    W czasie pracy zawodowej Doktor Lech Rybarczyk stale poszerzał swoją  wiedzę, uzyskując tytuł specjalisty w zakresie prewencji weterynaryjnej i higieny pasz na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 2002 roku, a następnie w 2007 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie techniki i technologii produkcji pasz w Studium Kształcenia Ustawicznego Akademii Rolniczej w Lublinie.

    Łącząc pracę zawodową z zainteresowaniami naukowymi Doktor Lech Rybarczyk w dniu 8 lipca 2009 roku obronił pracę doktorską pt. „Eksperymentalna bezobjawowa mykotoksykoza zearalenowa u loszek” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

    Doktor Lech Rybarczyk pełnił szereg funkcji dodatkowych, gdzie wspierał wszystkich swoją wiedzą i doświadczeniem. Od 14 września 2004 roku do 24 listopada 2009 roku uczestniczył w pracach Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody.

    W dniu 8 lutego 2006 roku został powołany przez Podsekretarza Stanu Lecha Różańskiego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prac Rady ds. Systemu Bezpieczeństwa Żywności. W ramach Rady pracował w tzw. Grupie kompetencyjnej zespołu weterynaryjnego, którego zadaniem było stworzenie podwalin merytorycznych do opracowania podstawowych struktur i aktów prawnych Inspekcji Weterynaryjnej.

    Za swoją sumienną i wzorową pracę został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi w 2000 roku oraz Złotym Medalem za długoletnią służbę państwową w 2009 roku.

    Nie sposób wymienić wszystkich szkoleń i konferencji, w których Doktor Lech Rybarczyk brał udział, prowadził lub współprowadził, dlatego przypomnę zaledwie kilka z nich.

    Z rekomendacji Głównego Lekarza Weterynarii poznawał zasady funkcjonowania rynku technologii żywności i zasady administracji rządowej w USA, przebywając w dniach 24 listopada do 8 grudnia 2001 roku w stanie Texsas w ramach projektu „Cochran Fellowship Program”.

    W latach  2003 i 2007 roku przebywał w Holandii uczestnicząc w szkoleniach praktycznych prowadzonych w ramach programów unijnych w zakresie weterynaryjnych systemów laboratoryjnych i kontroli chorób zakaźnych, w czasie których zapoznawał się m. in z zasadami nadzoru nad funkcjonowaniem zakładów sektora utylizacyjnego. Doświadczenia w powyższym zakresie zdobywał również odwiedzając zakłady na Cyprze oraz Wielkiej Brytanii i we Francji.

    Poza udziałem i prowadzeniem licznych szkoleń, Doktor Rybarczyk zajmuje się również pracą dydaktyczną, prowadząc wykłady zarówno dla studentów stacjonarnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, jak i dla praktykujących lekarzy weterynarii zarówno na studiach podyplomowych, jak i na specjalizacjach. Dzięki współprowadzonym przez Doktora Rybarczyka zajęciom w ramach przedmiotu higiena pasz, studenci Medycyny Weterynaryjnej mają możliwość zapoznania się z nadzorem nad paszami i utylizacją.

    Nie sposób ocenić wkładu pracy i poświęcenia Doktora Lecha Rybarczyka związanej z działalnością w NSZZ „Solidarność”. W ramach działań związkowych wielokrotnie brał udział w negocjacjach z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Głównym Lekarzem Weterynarii, zawsze walcząc o prawa i przywileje pracowników  Inspekcji Weterynaryjnej. W Związku NSZZ „Solidarność” Doktor Lech Rybarczyk jest uznawany za głównego opiniotwórczego specjalistę spraw związanych z weterynarią. Jest osobą bardzo zaangażowaną w poprawę sytuacji kadrowej pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Ciesząc się olbrzymim zaufaniem i sympatią w Związku, Doktor Lech Rybarczyk od lat pełni funkcję Przewodniczącego Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii. Zdaniem kolegów ze Związku, wszystkie powierzone Doktorowi Lechowi Rybarczykowi obowiązki wykonuje On z dużym sercem i merytorycznym zaangażowaniem, a każda z nich jest dla Niego równie ważna.

    Doktor Lech Rybarczyk pracował również dla samorządu lekarsko - weterynaryjnego, będąc w latach 1991-2001 i 1995 – 2001 delegatem i skarbnikiem w Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej.

    Za zasługi dla samorządu weterynaryjnego Doktor Lech Rybarczyk w 2006 roku został wyróżniony przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną Odznaką Honorową „MERITUS – zasłużony dla samorządu lekarsko-weterynaryjnego”.

    W trakcie swojej pracy zawodowej Doktor Lech Rybarczyk wykształcił i pomagał wielu studentom, stażystom i lekarzom weterynarii, a swoją postawą i pracowitością stanowi wzór dla wszystkich, którzy mieli przyjemność i zaszczyt z Nim pracować.

    Doktor Rybarczyk jest też wspaniałym Kierownikiem, naszym szefem, którego wiedza, doświadczenie, wsparcie i pomoc w każdej sytuacji są nieocenione i sprawiają, że nawet najtrudniejsze zadania  stają się realne do wykonania.

    Drogi Panie Doktorze, dziękujemy, że mieliśmy szczęście pracować z Panem i uczyć się od Pana Doktora, a to, czego Pan Doktor nas nauczył, będzie nam towarzyszyć przez całe, nie tylko zawodowe, życie.

 

 

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/podziekowanie_1.JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/podziekowanie_2.JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/podziekowanie_3.JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/podziekowanie_4.JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/podziekowanie_5.JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(1).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(2).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(3).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(4).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(5).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(6).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(7).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(8).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(9).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(10).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(11).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(12).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(13).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(14).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(15).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(16).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(17).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(18).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(19).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(20).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(21).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(22).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(23).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(24).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(25).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(26).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(27).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(28).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(29).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(30).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(31).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(32).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(33).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(34).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(35).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(36).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(37).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(38).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(39).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(40).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(41).JPG

 http://wroc.wiw.gov.pl/images/wiw/Wspomnienia/Wspomnienia_l.rybarczyk/pozegnanie%20(42).JPG