Start arrow ZHW arrow Jakość

Menu główne

Gościmy

Odwiedza nas 3 gości
Jakość PDF Drukuj Email

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu Zakład Higieny Weterynaryjnej od 2005 roku posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 584 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji - potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz innymi obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi laboratoriów badawczych.

Laboratorium posiada udokumentowaną politykę jakości, programy/harmonogramy, procedury i instrukcje w stopniu niezbędnym do zapewnienia jakości wyników badań.

      

Podstawowymi celami jakościowymi realizowanymi przez Zakład Higieny Weterynarii we Wrocławiu są:

 • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania
 • zapewnienie najwyższej jakości wykonywanych badań, które spełniają oczekiwania i wymagania Klientów
 • budowanie oraz utrzymywanie opinii wiarygodnego partnera dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz innych stron zainteresowanych współpracą z ZHW we Wrocławiu
 • zachowanie zgodności funkcjonującego w ZHW systemu zarządzania z wymaganiami normy
  PN-EN ISO/IEC 17025:2005, dokumentami PCA oraz innymi obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi laboratoriów badawczych;
 • utrzymanie i sukcesywne rozszerzanie Zakresu Akredytacji badań.
 • troska o Klienta poprzez rzetelne i terminowe wywiązywanie się z umów i zleceń
 • zapewnienie Klientom ochrony poufności informacji i praw własności oraz praw do wnoszenia skarg

 

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej realizuje cele Polityki Jakości poprzez:

 • wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005” Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”
 • dostarczanie rzetelnych tzn. wykonanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i dobrą praktyką laboratoryjną, wiarygodnych tzn. podana wartość liczbowa wraz z przedziałami niepewności zawiera w sobie z określonym prawdopodobieństwem, wartość rzeczywistą badanego parametru i użytecznych tzn. takich, które pozwalają Klientom rozwiązać problem wyników badań
 • stosowanie zwalidowanych/sprawdzonych metod badawczych
 • zachowanie spójności pomiarowej
 • zatrudnienie w Laboratorium dostatecznej liczby pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania badań, mających ściśle określony zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień
 • podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz  samokształcenie z zakresu wykonywanych przez laboratorium analiz i systemu zarządzania
 • stosowanie wysokiej jakości aparatury oraz zapewnienie prawidłowego nadzoru i obsługiwania  wyposażenia pomiarowego
 • bezstronność i niezależność w zakresie wykonywanych badań
 • współpracę z dostawcami spełniającymi wymagania laboratorium
 • poważne traktowanie sygnałów płynących od Klientów i ciągłe monitorowanie poziomu zadowolenia Klienta

 

 

 


 

Polityka Jakości (aktualizacja 2018-11-06)


Wykaz metod akredytowanych - aktualny zakres akredytacji (AB 584) 

Wykaz metod nieakredytowanych (aktualizacja 2019-01-07)


 Lista badań - Pracownia Chemii Środków Spożywczych i Pasz (2018-12-14) 

 Lista badań - Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz (2018-12-14)

 Lista badań - Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt (2019-01-23)

 Lista badań - Pracownia Serologii (2017-09-15)


 

 

 

 

Certyfikat AB 584 (2017-01-09)

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »