Start arrow ZHW arrow Jakość

Menu główne

Gościmy

Jakość PDF Drukuj Email

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu Zakład Higieny Weterynaryjnej od 2005 roku posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 584 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji - potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz innymi obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi laboratoriów badawczych.

Laboratorium posiada udokumentowaną politykę jakości, programy/harmonogramy, procedury i instrukcje w stopniu niezbędnym do zapewnienia jakości wyników badań.

      

Podstawowymi celami jakościowymi realizowanymi przez Zakład Higieny Weterynarii we Wrocławiu są:

 • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania
 • zapewnienie najwyższej jakości wykonywanych badań, które spełniają oczekiwania i wymagania Klientów
 • budowanie oraz utrzymywanie opinii wiarygodnego partnera dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz innych stron zainteresowanych współpracą z ZHW we Wrocławiu
 • zachowanie zgodności funkcjonującego w ZHW systemu zarządzania z wymaganiami normy
  PN-EN ISO/IEC 17025:2005, dokumentami PCA oraz innymi obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi laboratoriów badawczych;
 • utrzymanie i sukcesywne rozszerzanie Zakresu Akredytacji badań.
 • troska o Klienta poprzez rzetelne i terminowe wywiązywanie się z umów i zleceń
 • zapewnienie Klientom ochrony poufności informacji i praw własności oraz praw do wnoszenia skarg

 

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej realizuje cele Polityki Jakości poprzez:

 • wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005” Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”
 • dostarczanie rzetelnych tzn. wykonanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i dobrą praktyką laboratoryjną, wiarygodnych tzn. podana wartość liczbowa wraz z przedziałami niepewności zawiera w sobie z określonym prawdopodobieństwem, wartość rzeczywistą badanego parametru i użytecznych tzn. takich, które pozwalają Klientom rozwiązać problem wyników badań
 • stosowanie zwalidowanych/sprawdzonych metod badawczych
 • zachowanie spójności pomiarowej
 • zatrudnienie w Laboratorium dostatecznej liczby pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania badań, mających ściśle określony zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień
 • podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz  samokształcenie z zakresu wykonywanych przez laboratorium analiz i systemu zarządzania
 • stosowanie wysokiej jakości aparatury oraz zapewnienie prawidłowego nadzoru i obsługiwania  wyposażenia pomiarowego
 • bezstronność i niezależność w zakresie wykonywanych badań
 • współpracę z dostawcami spełniającymi wymagania laboratorium
 • poważne traktowanie sygnałów płynących od Klientów i ciągłe monitorowanie poziomu zadowolenia Klienta

 

 

 


 Polityka Jakości (aktualizacja 2019-10-10)
 
Polityka Bezstronności i Poufności (aktualizacja 2019-10-10) 


Wykaz metod akredytowanych - aktualny zakres akredytacji (AB 584) 

Wykaz metod nieakredytowanych (aktualizacja 2019-09-13)


 Lista badań - Pracownia Chemii Środków Spożywczych i Pasz (2019-07-22) 

 Lista badań - Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz (2019-10-10)

 Lista badań - Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt (2019-09-24)

 Lista badań - Pracownia Serologii (2019-10-08)


 

 

 

 

Certyfikat AB 584 (2017-01-09)

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »