Start arrow Zespoły WIW Wrocław arrow Zespół ds. pasz i utylizacji

Menu główne

Gościmy

Zespół ds. pasz i utylizacji

Do zadań Zespołu ds. pasz i utylizacji należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem i kontrolą działalności Powiatowych Lekarzy w zakresie nadzoru oraz prowadzenie spraw dotyczących:
  1. wytwarzania, obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz,
  2. organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
  3. zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 2. wykonywanie z upoważnienia Wojewódzkiego Lekarza czynności kontrolnych w zakresie zadań Zespołu;
 3. opracowywanie i koordynowanie realizacji rocznego wojewódzkiego programu monitoringu z zakresu prowadzenia badań pozostałości chemicznych, biologicznych i leków oraz skażeń promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach, w oparciu o programy informatyczne Inspektoratu;
 4. opracowywanie i nadzór nad wojewódzkim programem realizacji rocznych planów urzędowej kontroli pasz w oparciu o program informatyczny Inspektoratu;
 5. ustalanie kosztów jednostkowych badań, w tym refundowanych przez Unię Europejską;
 6. dokonywanie analiz i ocen bezpieczeństwa pasz i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji na obszarze województwa;
 7. opracowywanie projektów planów kontroli problemowych;
 8. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w zakresie zadań Zespołu;
 9. przyjmowanie informacji o niebezpiecznych paszach oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpieczną paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do systemu RASFF;
 10. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ze Służbą Celną, Strażą Graniczną, Policją, Strażą Pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Izbą Rolniczą w zakresie zadań Zespołu;
 11. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w II instancji dotyczących zadań Zespołu;
 12. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zadań Zespołu;
 13. prowadzenie szkoleń w zakresie zadań Zespołu;
 14. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem paszami leczniczymi, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie pasz leczniczych i pobieranie próbek;
 15. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w I instancji dotyczących sprawowanego nadzoru nad zakładami wytwarzającymi i prowadzącymi obrót paszami leczniczymi;
 16. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków w zakresie zadań Zespołu;
 17. tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu, rozliczanie kosztów realizowanych programów, ustalanie kosztów jednostkowych oraz nadzór nad jednostkami podległymi w tym zakresie;
 18. współpraca z Zakładem Higieny Weterynaryjnej oraz laboratoriami zewnętrznymi w zakresie zadań Zespołu;
 19. sprawdzanie prawidłowości przekazywania i przesyłania informacji w systemie TRACES, CELAB oraz programami informatycznymi Inspektoratu nad zgodnością danych zamieszczanych w programach ze sprawozdawczością merytoryczną i finansową;
 20. przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań Zespołu;
 21. opisywanie faktur w zakresie zadań Zespołu.

W tej kategorii nie ma tymczasem żadnych pozycji. Zapraszamy wkrótce!